Market day in Shidong, Guizhou, South China

Kategorie: